• അതുല്യ നടൻമാർ | Film Patients Blogs -05

  അതുല്യ നടൻമാർ

  7 comments
  മലയാള സിനിമയിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടന്മാരിൽ മുൻ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില നടന്മാരുണ്ട്.കഥാപാത്രങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ. നാടകം ഒരു നടനിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വൈവിധ്യവും വ്യത്യസ്ഥതയുമാണെങ്കിൽ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആവർത്തനമാണ്. നാടകത്തെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സിനിമ ഒരു ഡോക്കുമെന്റ് ആണ്,എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, ഏതു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയാലും പ്രേക്ഷകന് കാണാനും വിലയിരുത്താനും സാധിക്കുന്നു. ഈ ആവർത്തനമാണ് ഒരു നടനെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഓർമ്മയിലും നിലനിർത്തി വളർത്തുന്നതും ക്രമേണ അവരെ താരമായി ജനിപ്പിക്കുന്നതും .നമ്മുടെ ജീവിത ബോധത്തെ ഭേദിച്ച് മറ്റു ലോകതലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് കലയുടെ...
 • ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന വർഗ്ഗബോധം

  ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന വർഗ്ഗബോധം

  0 comments
  Cinema v/s Religion - a Political Take based on the Latest Minnal Murali Issue where the Film Set was destroyed by a Group of Religious Freaks.
 • അന്ന് ഞാൻ കയ്യടിച്ചു , ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു | Misogyny in Malayalam Cinema

  അന്ന് ഞാൻ കയ്യടിച്ചു , ഇന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു

  3 comments
  Cinema does Influence !
 • Lady Bird – A Magical Portrait of Adolescence in 93 Minutes

  Lady Bird – A Magical Portrait of Adolescence in 93 Minutes

  0 comments
  Lady Bird – A Magical Portrait of Adolescence in 93 Minutes
 • Mayanadhi - Understanding an Emotion

  Mayanadhi - Understanding an Emotion

  0 comments
  Everyone has that one person in their lives. That one person who showed them why it would never be the same with anybody else. A love that might not be perfect but one that lasts beyond time itself. Valentine’s day having passed recently really got me thinking, When you find that one is an experience in itself isn’t it? Those moments, memories, conversations, likes,...
You have successfully subscribed!
This email has been registered